ÚVOD1. Územný rozvoj a urbanizmus

Územné (regulačné) plány
- miest, obcí, zón v digitálnej forme, pomocou výpočtovej techniky s možnosťou prepojenia s mestským, obecným informačným systémom (digitálna mapa, katastrálna evidencia, koordinácia rozvoja obce, mesta)

Generely
- rozvoja bytovej výstavby, rozvoj cestovného ruchu
- priemyselných areálov

Urbanistické štúdie
- zón a okrskov bytovej a občianskej vybavenosti (bytové domy, rodinné domy, obchodné a nákupné centrá a pod.)
- centrálnych mestských pamiatkových zón, polyfukčných zón, priemyselných (industriálnych) zón
- rekreačných a kúpeľných areálov

2. Architektúra a stavebníctvo

Architektonické štúdie
- novostavieb podľa vaších požiadaviek
- rekonštrukcií stavieb
- areálov bytových, rodinných domov
- fotorealistické počítačové zobrazenie objektov

Projekty stavieb
- zamerania skutkového stavu objektu
- projekty na stavebné povolenie a realizačné projekty podľa architektonickej štúdie
- projekty rekonštrukcií budov

3. Interiérová tvorba a stavebný dizajn

Štúdie a projekty interiérov
- bytových domov, stavieb občianskeho vybavenia (obchodné, reštauračné, reprezentačné, oddychové zariadenia...)
- kompletné interiéry hotelov
- návrh zariadenia interiérov vrátane atypických a umelecky stvárnených prvkov
- rekoštrukcie a adaptácie interiérov
- fotorealistické počítačové zobrazenie navrhovaných interiérov

Štúdie a projekty drobnej architektúry a exteriérových úprav
- peších priestranstiev, námestí, pamätníkov (dláždené plochy, fontány, vstupné portály, doplnky na oživenie uličného parteru...)
- parkové a sadové úpravy


... ukážka rôznych štádii rozpracovanosti...